تیوال | تی تی: با خود می اندیشم: نکند شاهرگ احساسم را زده باشی!!! که
S3 : 14:21:24
با خود می اندیشم:
نکند شاهرگ احساسم را زده باشی!!!
که بند نمی آید
دوست داشتنت...

از: ...