تیوال | پروفایل نازنین جعفرزاده
S2 : 04:00:01
نازنین جعفرزاده 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 
موسیقی تئاتر سینما ورزش 
 
۲۸ مهر ۱۳۹۲