تیوال فیلم آن دو
S3 : 18:34:26
: بهروز قبادی
: نوید محمدزاده، مرضیه خوش تراش، توفیق راموز، نایافت مبارک شاهی، رحیم حاجی تبار و عزیز ویسی
: گلریز احتیاطی
جوان تهرانی که در منطقه غرب کشور در حال گذراندن خدمت سربازی اش است و به دلیل تخلف از طرف مافوق خود به ماموریتی فرستاده می شود که در این ماموریت او می بایستی یک قاتل فراری را از کردستان به همدان برده و تحویل قانون دهد. سرباز، قاتل را تحویل می گیرد و در طول سفر برای جلوگیری از فرار متهم او را به خودش با دستبند می بندد. جوان قاتل ادعا می کند که بی گناه است و ماجراهای بسیاری در طول سفر برای آن دو رخ می دهد