تیوال مستند باشگاه حیوانات
S3 : 20:43:46
: هادی آفریده
: هادی آفریده
: رضا تیموری
: شاهین پورداداشی
: بابک بهرام‌بیگی
: مهرشاد ملکوتی
: روشنک اهرابی
: حمیدرضا آفریده
: بابک بهرام بیگی، روشنک اهرابی
: اعظم صادقی‌منفرد
: رضا تیموری
: سهیل صباحی
: زهره صباغیان
: حسن شرف‌الدین
: علیرضا شاهرخی
: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
مستند به بررسی روند نگهداری انواع حیوانات در بخشی از جامعه شهری ایران پرداخته است