تیوال | آواها
S1 : 19:06:01
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش تیاتر قجری
گفتگوی تیوال با داریوش رعیت | عکس
» گفتگوی تیوال با داریوش رعیت

گفتگوی تیوال با داریوش رعیت / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پلاس پلاس به توان ۲
گفتگوی تیوال با سینا شفیعی | عکس
» گفتگوی تیوال با سینا شفیعی

گفتگوی تیوال با سینا شفیعی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عددهای نشده
گفتگوی تیوال با محمد میرعلی اکبری  | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد میرعلی اکبری

گفتگوی تیوال با محمد میرعلی اکبری / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مویرگ
گفتگوی تیوال با محمد کارخانه  | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد کارخانه

گفتگوی تیوال با محمد کارخانه / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کالاندولا
گفتگوی تیوال با احمد سلگی | عکس
» گفتگوی تیوال با احمد سلگی

گفتگوی تیوال با احمد سلگی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عکس خانوادگی
گفتگوی تیوال با رضا بهرامی | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا بهرامی

گفتگوی تیوال با رضا بهرامی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش چشم اندازی در مه
گفتگوی تیوال با ابوالقاسم معارفی  | عکس
» گفتگوی تیوال با ابوالقاسم معارفی

گفتگوی تیوال با ابوالقاسم معارفی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش به کفشات نگاه کن
گفتگوی تیوال با حمیدرضا ملاحسینی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا ملاحسینی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا ملاحسینی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دیر راهبان
گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی | عکس
» گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی

گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مثل خواب مثل رویا
گفتگوی تیوال با محمد قاسمی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد قاسمی

گفتگوی تیوال با محمد قاسمی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زنبور
گفتگوی تیوال با محمد مطهری پور | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد مطهری پور

گفتگوی تیوال با محمد مطهری پور / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره پرفورمنس درآستانه
گفتگوی تیوال با علیرضا حمیدین | عکس
» گفتگوی تیوال با علیرضا حمیدین

گفتگوی تیوال با علیرضا حمیدین / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش یرماغ
گفتگوی تیوال با مریم محمدی | عکس
» گفتگوی تیوال با مریم محمدی

گفتگوی تیوال با مریم محمدی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۵ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سرزمین تهی‌سران
گفتگوی تیوال با روزبه اختری  | عکس
» گفتگوی تیوال با روزبه اختری

گفتگوی تیوال با روزبه اختری / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بلوط های سوخته
گفتگوی تیوال با اسماعیل فیروزی  | عکس
» گفتگوی تیوال با اسماعیل فیروزی

گفتگوی تیوال با اسماعیل فیروزی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ورود آقایان ممنوع
گفتگوی تیوال با حسین شهبازی | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین شهبازی

گفتگوی تیوال با حسین شهبازی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زناگندی
گفتگوی تیوال با یاشار بیک زاده | عکس
» گفتگوی تیوال با یاشار بیک زاده

گفتگوی تیوال با یاشار بیک زاده / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گرونیکا
گفتگوی تیوال با عرفان عشوریون | عکس
» گفتگوی تیوال با عرفان عشوریون

گفتگوی تیوال با عرفان عشوریون / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش راس ساعت یازده
گفتگوی تیوال با محمد نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد نژاد

گفتگوی تیوال با محمد نژاد / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زندگی در تئاتر
گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان  | عکس
» گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان

گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید