تیوال تئاتر | آواها
S2 : 03:11:11
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش آنتیگونه i
گفتگوی تیوال با احسان خیرمند | عکس
» گفتگوی تیوال با احسان خیرمند

گفتگوی تیوال با احسان خیرمند / کارگردان.

۷ ساعت پیش
گلبرگ کامروز(گافکا) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مار بازی i
گفتگوی تیوال با سعید دشتی  | عکس
» گفتگوی تیوال با سعید دشتی

گفتگوی تیوال با سعید دشتی / کارگردان.

۸ ساعت پیش
آقای سوبژه (محمد لهاک) و گلبرگ کامروز(گافکا) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خون به‌پا می‌شود i
گفتگوی تیوال با مسعود طیبی | عکس
» گفتگوی تیوال با مسعود طیبی

گفتگوی تیوال با مسعود طیبی / کارگردان.

۹ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تراس i
گفتگوی تیوال با مسعود کرامتی  | عکس
» گفتگوی تیوال با مسعود کرامتی

گفتگوی تیوال با مسعود کرامتی / کارگردان.

۱۰ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آخرین نوار کراپ i
گفتگوی تیوال با امیرعلی جلالی | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرعلی جلالی

گفتگوی تیوال با امیرعلی جلالی / کارگردان.

۱۰ ساعت پیش
رضا بهکام و گلبرگ کامروز(گافکا) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پروانه الجزایری i
گفتگوی تیوال با سعید حسنلو | عکس
» گفتگوی تیوال با سعید حسنلو

گفتگوی تیوال با سعید حسنلو / کارگردان.

۱۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش لانه خرگوش i
گفتگوی تیوال با مهدی صباغی  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی صباغی

گفتگوی تیوال با مهدی صباغی / کارگردان.

۵ روز پیش، شنبه
رضا بهکام این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هنر مردن i
گفتگوی تیوال با امین شفیعی | عکس
» گفتگوی تیوال با امین شفیعی

گفتگوی تیوال با امین شفیعی / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، شنبه
امین شفیعی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بختک i
گفتگوی تیوال با آناهیتا زینی وند  | عکس
» گفتگوی تیوال با آناهیتا زینی وند

گفتگوی تیوال با آناهیتا زینی وند / کارگردان.

۵ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمد رفیعی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد رفیعی

گفتگوی تیوال با محمد رفیعی / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، شنبه
محمد رفیعی (یه تئاتری) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زمستان i
گفتگوی تیوال با محمد نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد نژاد

گفتگوی تیوال با محمد نژاد / کارگردان.

۵ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ادامه دارد i
گفتگوی تیوال با فرهاد خوشه | عکس
» گفتگوی تیوال با فرهاد خوشه

گفتگوی تیوال با فرهاد خوشه / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲۶ اردیبهشت
مهدی حسین مردی و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جنین جن زده i
گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده  | عکس
» گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده

گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۶ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کچل کفترباز i
گفتگوی تیوال با آزاده انصاری | عکس
» گفتگوی تیوال با آزاده انصاری

گفتگوی تیوال با آزاده انصاری / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۳ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) و رضا تهوری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با افسانه ماهیان  | عکس
» گفتگوی تیوال با افسانه ماهیان

گفتگوی تیوال با افسانه ماهیان / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کار هنرپیشه روی خود i
گفتگوی تیوال با نادر خوش بخت | عکس
» گفتگوی تیوال با نادر خوش بخت

گفتگوی تیوال با نادر خوش بخت / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شربت سینه i
گفتگوی تیوال با رسول کاهانی | عکس
» گفتگوی تیوال با رسول کاهانی

گفتگوی تیوال با رسول کاهانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بیوه سیاه، بیوه سفید i
گفتگوی تیوال با حسن جودکی | عکس
» گفتگوی تیوال با حسن جودکی

گفتگوی تیوال با حسن جودکی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اکلیل i
گفتگوی تیوال با مهتاب شکریان | عکس
» گفتگوی تیوال با مهتاب شکریان

گفتگوی تیوال با مهتاب شکریان / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آپرکات i
گفتگوی تیوال با محمدرضا قلی پور  | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدرضا قلی پور

گفتگوی تیوال با محمدرضا قلی پور / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۱ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید