تیوال تئاتر | آواها
S3 : 02:45:26
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش سرزمین تهی سران i
گفتگوی تیوال با روزبه اختری | عکس
» گفتگوی تیوال با روزبه اختری

گفتگوی تیوال با روزبه اختری / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۶ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان

گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان / موسس جشنواره تئاتر ثمر.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۶ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آوازخوان طاس i
گفتگوی تیوال با پارسا محمدزاده | عکس
» گفتگوی تیوال با پارسا محمدزاده

گفتگوی تیوال با پارسا محمدزاده / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اگر از نو شروع کنیم i
گفتگوی تیوال با امیر سربیشه | عکس
» گفتگوی تیوال با امیر سربیشه

گفتگوی تیوال با امیر سربیشه / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با افشین علی اصفهانی | عکس
» گفتگوی تیوال با افشین علی اصفهانی

گفتگوی تیوال با افشین علی اصفهانی / دبیر هشتمین جشنواره تئاتر ثمر.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با برندگان هشتمین جشنواره تئاتر ثمر  | عکس
» گفتگوی تیوال با برندگان هشتمین جشنواره تئاتر ثمر

گفتگوی تیوال با برندگان هشتمین جشنواره تئاتر ثمر 

گفتگو با برندگان: امیرحسین جوانی، هانیه یاوری، اهورا گل عموپور، مهسا جعفری، ساینا آریایی فر، ثمر سمیع، کمال جعفری

درباره نمایش های: در انتظار گودو، تنهایی مفرد شایان، پاسیفائه، رود_آ_ب، چشم مرکب

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با حمیدرضا فراهانی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا فراهانی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا فراهانی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عالیجناب i
گفتگوی تیوال با محمدمهدی پریزاد | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدمهدی پریزاد

گفتگوی تیوال با محمدمهدی پریزاد / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش طریقه حکومت گجرخان i
گفتگوی تیوال با مجید امرایی | عکس
» گفتگوی تیوال با مجید امرایی

گفتگوی تیوال با مجید امرایی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با شهرام عبدلی | عکس
» گفتگوی تیوال با شهرام عبدلی

گفتگوی تیوال با شهرام عبدلی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش رود_آ_ب i
گفتگوی تیوال با حمیدرضا قدیانی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا قدیانی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا قدیانی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با سروش طاهری  | عکس
» گفتگوی تیوال با سروش طاهری

گفتگوی تیوال با سروش طاهری / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پاسیفائه i
گفتگوی تیوال با مهسا جعفری | عکس
» گفتگوی تیوال با مهسا جعفری

گفتگوی تیوال با مهسا جعفری / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پدر، پسر، روح‌القدس i
گفتگوی تیوال با محمدمهدی دژپسند | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدمهدی دژپسند

گفتگوی تیوال با محمدمهدی دژپسند / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تنهایی مفرد شایان i
گفتگوی تیوال با فرشته پیاده روحی  | عکس
» گفتگوی تیوال با فرشته پیاده روحی

گفتگوی تیوال با فرشته پیاده روحی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شب و ریل و دل i
گفتگوی تیوال با صابر خلیلی | عکس
» گفتگوی تیوال با صابر خلیلی

گفتگوی تیوال با صابر خلیلی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شب هزار و یکم i
گفتگوی تیوال با نسیم عربانی  | عکس
» گفتگوی تیوال با نسیم عربانی

گفتگوی تیوال با نسیم عربانی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
Sherwino این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش یوسف، یوزف، جوزپه i
گفتگوی تیوال با کیانوش احمدی | عکس
» گفتگوی تیوال با کیانوش احمدی

گفتگوی تیوال با کیانوش احمدی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با میثم نوروزی | عکس
» گفتگوی تیوال با میثم نوروزی

گفتگوی تیوال با میثم نوروزی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جک قاتل i
گفتگوی تیوال با احسان امانی | عکس
» گفتگوی تیوال با احسان امانی

گفتگوی تیوال با احسان امانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید