تیوال مستند ناپدید
S3 : 04:03:30
: فرحناز شریفی
: احسان رسول اف
: محمدرضا جهان پناه
: مهرشاد ملکوتی
: فرحناز شریفی

با حضور : صابر ابر ، پانته‎آ پناهی‎ها

از زمانی که کسی یا چیزی را به مالکیت خود در می آوریم، آدم ها، اشیا، مکان ها و حتی خاطرات و یادها، امکان گم کردن و گم شدن اش را فراهم کرده ایم.