تیوال فیلم قرارمون پارک شهر
S3 : 09:55:58
: فلورا سام
:شقایق فراهانی، ماه چهره خلیلی، امین زندگانی، سام نوری، سیاوش طهمورث، امید روحانی، افسر اسدی، شیوا خسرومهر، مریم کاویانی، نرگس محمدی و محمدرضا شریفی نیا و…
:مجید اوجی و ابراهیم اصغری
: تورج منصوری
: واروژ کریم مسیحی
: ستار اورکی
: آرش برومند
: محسن روشن
: فرامرز بادرام پور
: احسان رناسی، شیوا پاک نیت
: احمد کاوری
: محمدرضا شریفی نیا
: مسعود حقی
: عباس دقاقی
: مرجان تاجیک
: آرش شاه محمدی
: امین اعتمادی مجد
: سارا اسکندری
: حمید رسولیان
داستان زندگی نویسنده ای را روایت می کند که در حین نوشتن آخرین رمان خود پرده از حقایق زندگی اش برداشته می شود ...