تیوال فیلم گذران زندگی
S3 : 04:43:10
: ژان لوک گدار
: آنا کارینا، میشل لوگران و ژرار هوفمن
ماجرای کاراکتری است به نام نانا (با بازی آنا کارینا همسر و معشوقه گدار در آن سال ها) که در پاریس زندگی می کند
شهر:
تهران