آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل فاطمه باقری
S3 : 10:35:17 | com/org
فاطمه باقری 
دانش آموز
دانش آموز 
بازیگری و روانشناس 
آدمی پیچیده طرفدار استقلال و از سجاد افشاریان خوشم میاد از قرمه سبزی هم متنفرم 
 
۲۱ شهریور ۱۳۹۸