کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل Amin Abbaslo
S3 : 11:24:30 | com/org
Amin Abbaslo 
مهندسی برق قدرت
مدیر پروژه 
تیاتر سینما نقاشی نقد هنر 
 
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴