آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل آربی گلسرخی
S3 : 02:40:02 | com/org
آربی گلسرخی 
Theory and History of Art
دکتری  
Researcher 
Art + Philosophy + Psychoanalysis + Sociology 
دکترای رشته Theory and History of Art با تز «تحلیل جامعه‌شناختی اپیدمولوژی ابتذال در هنر؛ با مطالعه موردی فرجام هنر در ایران و ایتالیا پس از جنگ» از دانشکده بین‌المللی هنر و فرهنگ فلورانس  
 
۱۷ مهر ۱۳۹۵