تیوال | پروفایل آربی گلسرخی
S2 : 16:21:43
آربی گلسرخی 
Theory and History of Art
دکتری  
Researcher 
Art + Philosophy + Sociology 
دکترای رشته Theory and History of Art با تز «تحلیل جامعه‌شناختی اپیدمولوژی ابتذال در هنر؛ با مطالعه موردی فرجام هنر در ایران و ایتالیا پس از جنگ» از دانشکده بین‌المللی هنر و فرهنگ فلورانس  
تهران / تهران  
۱۷ مهر ۱۳۹۵