تیوال | پروفایل مهدی سلیانی
S3 : 11:50:11
مهدی سلیانی 
اقتصاد
مشاوره 
تجارت . هنر . ادبیات . متافیزیک .  
همه یک تن واحدیم  
تهران  
۱۰ اسفند ۱۳۹۲