کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل هومن قصری
S3 : 04:24:26 | com/org
هومن قصری 
دیپلم و زیر دیپلم  
منتقد فیلمنامه نویس 
سینما سینما سینما سینماااااااااااااااا 
فیلمنامه نویسی با مغزی مریض 
تهران / طهران  
۰۸ اردیبهشت