تیوال | پروفایل یاسمن
S3 : 15:10:02
یاسمن 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
 
سینما، موسیقی 
 
۲۰ بهمن ۱۳۹۶