تیوال | پروفایل یاسمن
S3 : 04:30:28
یاسمن 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
 
سینما، موسیقی 
 
۲۰ بهمن ۱۳۹۶