تیوال فیلم جوجه‌ها آخر پاییز جیغ می کشند
S3 : 01:49:59
: مجتبی اسپنانی
: شهره موسوی، امین پناهی، رامین سامانی، اسماعیل سلمانی، سمانه قاسمی، مرتضی ریحانی و محمد شیشه فروش
: مجید صدیقی
روایتی طنازانه و ابزورد از زیست اجتماعی جوانان و ارتباطات آنها در جامعه امروز