تیوال فیلم جوجه‌ها آخر پاییز جیغ می کشند
S3 : 17:21:25
: مجتبی اسپنانی
:شهره موسوی، امین پناهی، رامین سامانی، اسماعیل سلمانی، سمانه قاسمی، مرتضی ریحانی و محمد شیشه فروش
:مجید صدیقی
روایتی طنازانه و ابزورد از زیست اجتماعی جوانان و ارتباطات آنها در جامعه امروز