تیوال | پروفایل بهروز جباری
S3 : 17:42:51
بهروز جباری 
برق قدرت
کارشناسی  
 
تئاتر - موسیقی - شعر 
پیر مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد 
تهران  
۲۱ بهمن ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سیزیف خدای کشتار