تیوال | پروفایل گروه فنی
S3 : 06:20:32
گروه فنی 
طراحی و ساخت سیستم 
فعالیت های گوناگون در زمینه فن آوری اطلاعات 
این حساب کاربری نماینده گروه نرم افزاری "انسان" به عنوان تیم فنی و پدید آورنده تیوال است. 
تهران  
۳۰ بهمن ۱۳۸۸