تیوال | آوا فیاض درباره نمایش هفت خوان هملت: دکتر سعید اسدی،اتابک نادری،شهرام زرگر،مجتبی راعی،توماج
S3 : 00:19:57
دکتر سعید اسدی،اتابک نادری،شهرام زرگر،مجتبی راعی،توماج دانش بهزادی،پوریا تابان از جمله هنرمندانی بودند که در سه شب گذشته به تماشای "هفت خوان هملت" نشستند.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید