تیوال | تماشاچی حرفه ای درباره نمایش هفت خوان هملت: حمیدرضا نعیمی و بانو رویا افشار مهمانان روز گذشته نمایش
S3 : 03:53:01
حمیدرضا نعیمی و بانو رویا افشار مهمانان روز گذشته نمایش "هفت خوان هملت"بودند.

این نمایش هفته آینده به دلیل برپایی جشنواره دانشجویی در سالن باران تا روز سه شنبه اجرا نخواهد داشت.

منتظر حضور شما هستیم.
تماشاچی حرفه ای این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید