کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پویا عاقلی زاده: فردا افتتاحیه یکشنبه های سوررئال: نگاه خیره با پخش
S3 : 16:44:16 | com/org
فردا افتتاحیه یکشنبه های سوررئال: نگاه خیره با پخش و تحیلی جمعی فیلم "هیزدزد (1960)" مایکل پاول
دبیر جلسات: پویا عاقلی زاده
عضویت در کل دوره: https://www.tiwall.com/p/surrealsundays-6
خرید بلیت فیلم هیزدزد: https://www.tiwall.com/s/peepingtom2
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید