تیوال | پویا عاقلی زاده: کارگاه فیلمسازی پیشرو، دوره دوم فیلمسازی مستقل با
S3 : 13:35:48
کارگاه فیلمسازی پیشرو، دوره دوم
فیلمسازی مستقل با نگاهی سوررئال به سینما
مدرس: پویا عاقلی زاده
ثبت نام به تعداد محدود. توضیحات در لینک زیر:
https://tiw.al/8Vl9
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید