آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پویا عاقلی زاده: کارگاه فیلمسازی پیشرو، دوره دوم فیلمسازی مستقل با نگاهی سوررئال به
S3 : 15:31:35 | com/org
کارگاه فیلمسازی پیشرو، دوره دوم
فیلمسازی مستقل با نگاهی سوررئال به سینما
مدرس: پویا عاقلی زاده
ثبت نام به تعداد محدود. توضیحات در لینک زیر:
https://tiw.al/8Vl9
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید