کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پویا عاقلی زاده: پخش و تحلیل "چشم شیطان" یک کمدی از اینگمار برگمان که به گفته
S3 : 13:50:54 | com/org
پخش و تحلیل "چشم شیطان" یک کمدی از اینگمار برگمان که به گفته ی "پازولینی" مصداق سینمای ناب تا 1965 است
در یکشنبه های سوررئال: نگاه خیره، یکشنبه 2 تیر
تهیه بلیت باقیمانده به تعداد محدود از طریق تیوال:
https://www.tiwall.com/p/devils-eye2
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید