تیوال | پویا عاقلی زاده: پخش و تحلیل ایثار تارکوفسکی در یکشنبه های سوررئال:
S3 : 14:35:57
پخش و تحلیل ایثار تارکوفسکی در یکشنبه های سوررئال: نگاه خیره . یکشنبه 16 تیر ساعت 17
تحلیل: دکتر غلامرضا آذری، پویا عاقلی زاده
تهیه بلیت باقیمانده به تعداد محدود:
https://www.tiwall.com/p/thesacrifice-2
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید