تیوال | سارا ناصری:
S3 : 12:33:17
دلم برای دیدنت چه شاعرانه لک زده...

از: ...
و چینی نازک دل ز دوریت ترک زده...
۰۹ خرداد ۱۳۹۱
..چه عاشقانه کوک شد
تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد
.
.
۱۰ خرداد ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید