کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار | یادداشت منوچهر والی نژاد، صدای ماندگار، برای نمایش «اوردوز»
S3 : 05:34:49 | com/org
نمایش اوردوز | یادداشت منوچهر والی نژاد، صدای ماندگار، برای نمایش «اوردوز» | عکس

"اوردوز" یک نمایش سخت با ساختاری پیچیده و روایتی ساده و روان است. به بیان دیگر سهلی است سخت ممطنع!
محتوا و ساختاری که هم سرگرم کننده است و هم تعلیمی.
وقتی قصه نمایش مبحثی اجتماعی است آنهم از جنسِ پدیده و معضلی فراگیر و برهم زننده؛ حتما توسط صاحبنظران مربوطه به دقت کارشناسی شده تا ماحصل آن نخست، سرگرم کننده و سپس هشدار دهند باشد و در نهایت به واسطه ی روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه هدف، بسان واکسنی بازدارنده و ضد شیوع در برابر بیماری سلاحی کشنده باشد.

"اوردوز" در عین جذابیت ها و زیبایی های خاصِ یک نمایش سرگرم کننده، موارد و مباحث بسیار حائز اهمیتی را  طیِ روندی تدریجی در ذهن مخاطب به تکامل می رساند.
به حقیقت تئاتر به واسطه‌ی همنفسی مخاطب و هنرمند بسیار تاثیرگذارتر از دیگر هنرهاست چه بسا محتوا و درونمایه‌ی آن مزمت پدیده ای شوم چون اعتیاد باشد.
بازی های روان و صداهای خوش آهنگ بازیگران این نمایش از سویی و طنز تلخ و دیالوگ های شِبهِ زندگیِ متنِ نمایش از سویی دیگر یک حلقه طلایی و سیکلی مولد را به حرکت واداشته تا به  واسطه آن بخشی از معضلات حالِ حاضر کشور را بازگو کند.

از صمیم قلب همگان را به دیدن این نمایش دعوت می کنم.

درباره نمایش اوردوز
۰۷ آذر ۱۳۹۸