کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | نمایش بهمن کوچیک
S3 : 10:11:17 | com/org
نمایش بهمن کوچیک | نمایش بهمن کوچیک | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش بهمن کوچیک

گفتگو با

مهران نائل / کارگردان
محمد بحرانی / بازیگر
امیر سلطاان احمدی / بازیگر
مهدی شاهپیری / بازیگر

گفتگو کننده: حسین کوهی
درباره نمایش بهمن کوچیک
۱۴ فروردین ۱۳۹۵