تیوال اجراخوانی دل در کدام سوی سینه است
S1 : 01:13:41
  شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
  ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: علیرضا حنیفی
: محمد علی محبوبی
: (به ترتیب ورود به صحنه) نابت شفائی، محمدعلی محبوبی، سحر صفانیا، علیرضا حاجیخانی

: زهرا کاظمی نژاد، مرجان آقانوری، نفیسه قزل‌لو، یاسمن وفایی، فائزه آقازاده، امین نقی‌ئی
: سهیلا انصاری
: فرشته علیجانی
: اسماء مشهدی
: علی گلابچی
: پانیذ فرحمندی، فاطمه رحیمی، فائزه پیریایی، سید علی باباجهدی
: حمیدرضا غلامحسینی
: زهرا کاظمی نژاد، امین نقی‌ئی

این نمایش تنها یک اجرا دارد.

دو مرد و یک زن از سه قبیله به دنبال یافتن جای دل مامور می‌شوند، در راه به راهزنی برخورد می‌کنند و ...

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹