آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل کیومرث شنبه ای
S3 : 15:26:26 | com/org
کیومرث شنبه ای 
نمایش
هنرامهر و معماری 
دانشجونمایش أنسجة 
تیاتر 
در چند نمایش فعال بوده ام 
 
۲۶ آذر ۱۳۹۱