تیوال | زهره صوفی: باید که مهربان بود باید که عشق ورزید زیرا
S3 : 07:54:12


باید که مهربان بود

باید که عشق ورزید

زیرا که زنده بودن

هر لحظه احتمالیست...از: ...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید