تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: بریده ای از کتاب سعادت؛ Randy Gage تفاوت بین افرادی
S3 : 22:38:08
بریده ای از کتاب سعادت؛ Randy Gage

تفاوت بین افرادی که زندگی پوچی دارند با آنها که زندگی پرباری دارند در دل مشغولیهایی است که برای خود انتخاب می کنند.
آیا می خواهید زندگی شما پربار باشد؟ آیا می خواهید از وضعیت متوسط بیرون بیایید و معمولی زندگی نکنید؟ آیا مایل هستید به بهترین درجات رشد و پیشرفت برسید؟ پس به چیزهایی که در زندگی خود به آنها می دهید، بادقت بیشتری نگاه کنید.
سعادت ربطی به اموال و اثاثیه ندارد. بلکه نوعی طرز تفکر و روش زندگی است. سعادت به معنای در ارتباط بودن با جنبه ی معنوی هویت خود و شناخت سرچشمه ی اصلی همه ی نعمتهایی است که به سوی شما می آید..
این کتاب را بخوانید

از: R G
عالیه این کتاب
۰۱ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید