تیوال | اعظم م درباره نمایش کوررنگی: درود متن روان، طراحی صحنه ی خیلی خوب و بازیهای دلچسب.
S2 : 17:50:38
اعظم م
درباره نمایش کوررنگی i
درود
متن روان، طراحی صحنه ی خیلی خوب و بازیهای دلچسب. مدت زمان مناسب بدون حاشیه روی و ریتم خوب. شوخی های کوچک و داستانی منسجم و باورپذیر. من دوست داشتم.
تخفیف خیلی خوبی داشت و سالن نسبتا پر بود. حیف دیر کشف و توصیه شد وگرنه بیشتر میفروخت.
اعظم جان کار با چند دقیقه تاخیر شروع شد؟
۲۰ دی ۱۳۹۶
احتمالن راس ساعت در باز شده باشه عزیزم، من وقتی رسیدم به محوطه ساعت 19:05 بود با توجه به اینکه دو سه دقیقه بعد از نشستن من در بسته شد باید حدود 19:10 باشه. نمایش 19:50 تمام شد.
۲۰ دی ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید