تیوال | مرتضی نوری درباره نمایش آخر بازی: اجرای گیرا و تاثیرگذاری بود. به نظرم بازیگران این نمایش
S2 : 18:47:37
مرتضی نوری
درباره نمایش آخر بازی i
اجرای گیرا و تاثیرگذاری بود. به نظرم بازیگران این نمایش خیلی خوب به حال و هوای کاراکترهای بکت نزدیک شده بودند. میزان سن ها هم به گونه ای بود که به خوبی مناسبات انسان های آخرالزمانی رو بازسازی می کرد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید