تیوال | الناز زالی درباره نمایش ملاقات: نمایش ملاقات به خوبی درد امروز جامعه ما را نشان میدهد
S2 : 20:11:20
الناز زالی
درباره نمایش ملاقات i
نمایش ملاقات به خوبی درد امروز جامعه ما را نشان میدهد و ذهن تماشاگرها را تا مدتها با مفاهیمی همچون عدالت، کینه و انتقام، عشق و نفرت، شهوت و فقر، مذهب درگیر میکند.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید