تیوال | taghaodi درباره فیلم بی صدا: بازی ها در بعضی سکانس ها خوب و برخی بد بود. برخی مکالمه
S3 : 20:04:28
taghaodi
درباره فیلم بی صدا i
بازی ها در بعضی سکانس ها خوب و برخی بد بود. برخی مکالمه ها جذاب بود و بنظرم فشاری که همسر یک فرد مبتلا به سرطان تحمل میکند نشان داده شده بود. ولی نمیدانم چرا فیلم یک مقدار شلوغ بود و شاید با شخصیت های کمتر هم میشد منظور را رساند.
امیر مسعود این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید