تیوال | پریسا پناهی درباره نمایشگاه یَشت: مضمون کارها جالب و قابل تقدیر بود ولی تکنیک و نحوه
S2 : 21:22:16
پریسا پناهی
درباره نمایشگاه یَشت i
مضمون کارها جالب و قابل تقدیر بود ولی تکنیک و نحوه ی طراحی و اجرا بسیار ابتدایی و بد بود
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید