تیوال | پریسا پناهی درباره اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای: محبوبم را به چشم دل دیدم، گفتم:تو کیستی..گفت:تو .... اپرای
S3 : 13:26:16

محبوبم را به چشم دل دیدم، گفتم:تو کیستی..گفت:تو ....
اپرای فاخر حلاج را ببینید و کتاب حلاج از علی میرفطروس را بخوانید....... به خود آی..... خود_آیی، راه مبارزه علیه خرافه پرستی
......
"زان پیش که دور سنگ بتخانه بگردیم،می نوش می نوش که بتخانه به دور ما بگردد"....
بابک و سحرناز قاسم نژاد این را خواندند
ندا این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید