تیوال | پریسا پناهی درباره نمایشگاه خروس خان: با تشکر از آقای مشمولی برای خلق این خروسهای زیبای پاپیه
S3 : 13:36:49
پریسا پناهی
درباره نمایشگاه خروس خان i
با تشکر از آقای مشمولی برای خلق این خروسهای زیبای پاپیه ماشه
یکی از آثار زیبایشان را در روز افتتاحیه خریداری نمودم....
امیر مسعود این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید