تیوال | مهدی زاهدی درباره نمایش ننه دلاور بیرون پشت در: جدا از نقدی که به کارگردانی ندارم !!! چون نمیشود به
S3 : 07:54:28
جدا از نقدی که به کارگردانی ندارم !!! چون نمیشود به اثر کپی انتقادی داشت واقعا اینجا یک سئوال بزرگ برای من مطرحه چرا صابر ابر بازی در این کار را قبول کرده ؟
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید