تیوال | سید مهدی موسوی: بیرون جنگ خاموشی و فراموشی‌‌ست. با
T1 : 06:35:13
بیرون
جنگ خاموشی و فراموشی‌‌ست.

با من
درون همین شعر بنشین.
من از عاشقانی می‌گویم
که نداشتم،
تو از سفرهایی بگو
که نرفتی.

بیرون
آدم می‌کشند...

-مژگان عباسلو