کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل زهرا میم
S3 : 12:57:22 | com/org
زهرا میم 
طراحی شهری
کارشناسی ارشد  
 
تئاتر، سینما، نقاشی، شعر، چای  
 
۰۷ فروردین ۱۳۹۲