تیوال | تی تی درباره فیلم به دنیا آمدن: به نظرم فیلم خوبی بود. دغدغه ی بسیاری از خانواده های
S2 : 08:13:17
تی تی
درباره فیلم به دنیا آمدن i
به نظرم فیلم خوبی بود. دغدغه ی بسیاری از خانواده های امروز...
همه چیز درست و اندازه مطرح شده بود. بازی ها هم دلنشین و روان بود. چقدر بازیگران فرعی خوب بودند، به خصوص پسرخاله ی کافه دار...
وحید مقدم و کوشا وطن خواه این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید