تیوال | مرجانه جعفریان: دیوانه منم که دل به تو بست دلم آواره شد و  گرفت
S3 : 17:29:55دیوانه منم که دل به تو بست دلم
آواره شد و  گرفت و  بشکست دلم

یک لحظه تو را دید و دگر هیچ نبود
از هرچه به غیرِ عشق بگسست دلم


#مرجانه
دیوانه ها

هیچ وقت

آدمهای عجیبی نبودند

فقط

دوست داشتن را

خیلی ... دیدن ادامه » خوب

بلد بودند
۱۰ شهریور ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید