تیوال | گروه جارچی درباره نمایش سیزده: به آگاهی می رسانیم با توجه به تمام شدن بلیت های اجرای
S2 : 20:29:19
گروه جارچی
درباره نمایش سیزده i
به آگاهی می رسانیم با توجه به تمام شدن بلیت های اجرای پایانی (امروز جمعه) نمایش "سیزده" خرید بلیت خارج از ظرفیت این نمایش هم اکنون آغاز شد.
علی ژیان و میترا این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید