کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | کیمیا ضیاعی درباره نمایش خنکای ختم خاطره: محشر بود... همیشه احساس می کردم یک فاصله طی نشده هست
S3 : 22:53:55 | com/org
محشر بود... همیشه احساس می کردم یک فاصله طی نشده هست بین نسل ما و اون دوران یا حداقل برای من که خانواده شهید هم نیستیم یا کسی رو در اطراف مون نداشتیم. با دیدن نمایش انگار از فاصله ام کم شد....
خسته نباشید می گم به کل گروه و امیدوارم باز هم تمدید شه و باز هم لذت ببریم از دیدن بازی های عالی و صدای گرم آقای طالبی.