تیوال | محمدرضا اهورایی: یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم گر که در خویش شکستیم
S3 : 12:53:58
یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم
گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم
خود بتازیم به هر درد که از دوست رسد
بهر بهبود ولی فکر دوایی نکنیم
جای پرداخت به خود بر دگران اندیشیم
شکوه از غیر خطا هست ، خطایی نکنیم
یاور خویش بدانیم خدا یاران را
جز به یاران خدا دوست وفایی نکنیم
یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم
گر که دلتنگ از این فصل غریبانه شدیم
تا بهاران نرسیده ست هوایی نکنیم
یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم
وقت پرپر زدنش ساز و نوایی نکنیم
پر پروانه شکستن هنر انسان نیست
گر ... دیدن ادامه » شکستیم به غفلت ، من و مایی نکنیم
و به هنگام نیایش سر سجاده عشق
جز برای دل محبوب دعایی نکنیم
مهربانی صفت بارز عشاق خداست
یادمان باشد از این کار ابایی نکنیماز : سرکار خانم نوابی عزیز

آذرمهر این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید