تیوال | پویا عاقلی زاده: ویژه برنامه یکشنبه های سوررئال: صحرای سرخ آنتونیونی پخش
S3 : 18:58:48
ویژه برنامه یکشنبه های سوررئال: صحرای سرخ آنتونیونی
پخش و تحلیل جمعی 5 خرداد ساعت 17
بلیت به تعداد محدود:
https://www.tiwall.com/p/reddesert2
رضا غیوری این را خواند
سید حامد حسینیان، آزاده دهش جو و زهره مقدم این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید