تیوال | گروه جارچی درباره نمایش مرغ دریایی من: به آگاهی میرسانیم با توجه به تمام شدن بلیت های امروز
S3 : 21:04:07
به آگاهی میرسانیم با توجه به تمام شدن بلیت های امروز پنجشنبه؛ خرید بلیت خارج از ظرفیت و روزهای جدید نمایش «مرغ دریایی‌من» هم اکنون در تیوال فراهم شد.
علی ژیان و زهرا فلاح این را خواندند
محمد لهاک (آقای سوبژه) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید