آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ایمان اشراقی: دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت امروز تا چه گوید و بازش چه در سر ا
S3 : 11:12:13 | com/org
دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است
شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است
.....
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید