آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ایمان اشراقی
S3 : 09:21:25 | com/org
ایمان اشراقی 
پزشکی
دکتری  
عاشق 
جهان ———-—ما فیها -———-ما لیس فیها  
——————-گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن........ شیخ صنعان خرقه- رهن خانه خمّار داشت——————————————- رسیده ام بر سَر‌ِ *سِر‌ّ‌* نقطه هیچ . 
 
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸